Что за молитва всем святым в земле российской просиявших

Молитвы Всем святым, в земле Российской просиявшим

Тропарь, глас 1 *

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Перевод: Как плод прекрасный Твоего спасительного посева, земля Российская приносит Тебе, Господи, всех святых, в ней просиявших. Их мольбами и ходатайством Богородицы Церковь и страну нашу в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.

Кондак, глас 3 *

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: В сей день сонм святых, в земле нашей Богу угодивших предстоит в храме и невидимо за нас молится Богу. Ангелы с ними славословят и все святые Церкви Христовой празднуют – ибо о нас молят все вместе Предвечного Бога.

Молитва 1-я **

О, всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии, по́двиги свои́ми зе́млю Ру́сскую освяти́вшии и телеса́ своя́, я́ко се́мя ве́ры, в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не в день о́бщаго ва́шего торжества́ мы, гре́шнии, ме́ньшии бра́тия ва́ши, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ша вели́кия по́двиги, духо́внии во́ины Христо́ви, терпе́нием и му́жеством до конца́ врага́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, све́том ве́ры и доброде́телей светя́щиися и на́ши умы́ и сердца́ богому́дренно озаря́ющии. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, цве́ти ра́йстии, в стране́ на́шей се́верней прекра́сне процве́тшии и арома́ты дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Восхваля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, и упова́юще на по́мощь ва́шу, припа́даем к вам и вопие́м: вси святи́и сро́дницы на́ши, от лет дре́вних просия́вшии и в после́дния дни подвиза́вшиися, явле́ннии и неявле́ннии, ве́домии и неве́домии! Помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, да и мы, безбе́дно преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми угоди́вшими Ему́ от ве́ка святы́ми водвори́мся, благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и ве́домыя и неве́домыя, в земле́ Росси́йстей просия́вшии! К ва́м, я́ко к те́плым хода́таем и предста́телям на́шим, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: умоли́те Го́спода Бо́га, да ва́шими благоприя́тными моли́твами, Свои́м же человеколю́бием да да́рует на́м (имена́) ти́хое и благоче́стное житие́ в ве́це се́м пожи́ти, да изба́вит на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго диа́вола и от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на Стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния и насле́дники Ца́рствия Своего́ Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, святи́и вси́ в земли́ Росси́йстей просия́вшии! Мно́гая ва́ша имена́ и дарова́ния! Свяще́нную и всепраздственную па́мять ва́шу ны́не соверша́юще, велича́ем возвели́чившаго ва́с Христа́ Бо́га на́шего: Ему́ же ве́рою и любо́вию чрез все́ житие́ до́бре послужи́сте и многообра́зными труды́ и по́двиги свои́ми угоди́сте и сла́вне Его́ просла́висте; свя́тостию жития́ ва́шего Це́рковь Христо́ва укрепля́ется и украша́ется, ве́ра правосла́вная утвержда́ется, вся́ земля́ на́ша Росси́йская освяща́ется, и мы́, я́ко духо́вная ча́да ва́ша, све́тло торжеству́ем: я́ко вои́стинну от Восто́к со́лнца до За́пад, по все́й земли́ на́шей хва́льно и́мя Го́спода. Оба́че ве́дуще безме́рная беззако́ния на́ша, са́ми себе́ осужда́ем и к ва́м, я́ко те́плым хода́таем на́шым, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: да ва́шими благоприя́тными моли́твами, оба́че же Свои́м человеколю́бием Христо́с Бо́г стра́ждущую страну́ Росси́йскую от злы́х безбо́жник и вла́сти и́х свободи́т, и возста́вит престо́л правосла́вных царе́й. Ве́рных рабо́в Свои́х, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль услы́шит, и изведе́т от поги́бели живо́т на́ш; да да́рует все́м на́м ти́хое и безмо́лвное житие́ в ве́це се́м пожи́ти во вся́ком благоче́стии и чистоте́, избавля́я на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго врага́, от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния, и насле́дники Ца́рства Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы всем святым, в земле Российской просиявшим

Празднование Собора совершается ежегодно во второе воскресенье после Пятидесятницы

За долгие века существования на Руси христианства не счесть явленных и неявленных святых мужей, жен, святителей, чудотворцев, князей, монахов. Людей самых разных, но неизменно наполненных духом святой веры и церковного благочестия.

С целью отдания памяти всем таким людям, имена многих из которых остаются неизвестны даже церковным историкам, в середине XVI века было установлено празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших: наших сомолитвенников и предстоятелей перед Богом.

Собор всех святых, в земле Российской присиявшим

Праздник в честь всех святых, в земле Российской присиявшим, появился в церковном календаре достаточно поздно: после прошедших в XVI веке Макарьевских соборов, на которых было канонизировано огромное число русских святых. До этого же момента каких-либо попыток учреждения единого дня поминовения «всех святых, которых взрастила Русская Церковь, Русская земля» вовсе не проводилось: сказывалась тяжёлая политическая обстановка (монголо-татарское иго), отсутствие у Русской православной церкви автокефалии и существование в самой Константинопольской церкви схожего праздника во имя всех святых.

Прошедший в 1547 году под руководством митрополита московского Макария собор постановил утвердить 17 июля в качестве дня общей памяти «новых чудотворцев Русских», объяснив решение: «Уставили есмы ныне праздновати новым чудотворцом в Русской земли, что их Господь Бог прославил, Своих угодников, многими и различными чудесы и знаменми и не бе им до днесь соборного пения». Вскоре для утверждённого праздника была написана служба, а спустя ещё сотню лет и канон. Дата же была перенесена на воскресенье после Пятидесятницы до Недели Всех Святых. Но уже в конце XVI праздник всех святых, в земле Российской присиявшим, в связи с наметившимися тенденциями на искоренение предшествующих церковных реформ, начали постепенно забывать и к XVIII веку он праздновался лишь старообрядцами.

Вновь в церковном календаре праздник появился лишь в 1918 году, когда на Поместном соборе с подачи профессора Петроградского университета Бориса Александровича Тураева было принято принято историческое постановление: «1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех святых русских. 2. Празднование это совершается в первое воскресенье Петровского поста». Ныне праздник является одним из наиболее торжественных дней церковного года, сопровождаясь уникальной по своим особенностям службой: в ней, к примеру, сразу три величания и даётся поименное перечисление всех русских святых.

С какой целью читают молитвы все святым

Молятся Собору всех святых, в земле Российской просиявших в первую очередь для того, чтобы не забывать этих людей, искренне верующих и самоотверженных, за веру порой претерпевших значительные страдания. Также для укрепления собственной веры и воцарения на Руси мира и спокойствия.

Читать молитвы всем святым, в земле Российской просиявшим

Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния, земля Российская приносит Ти, Господи, и вся святыя в той просиявшия. Тех молитвами в мире глубоце церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве. Кондак всем святым, в земле Российской просиявшим, глас 3-й

Днесь лик святых в земли нашей Богу угодивших предстоит в церкви и невидимо за ны молится Богу; Ангели с ним славословят и вси святии Церкве Христовы ему спразднуют: о нас бо молят вси купно Превечнаго Бога. Величание всем святым, в земле Российской просиявшим

Ублажаем вас, чудотворцы наши славнии, землю Русскую добродетельми вашими озарившии и образ спасения нам светоявленно показавшии. Молитва всем святым, в земле Российской просиявшим первая

О преславнии и всехвальнии угодницы Божии, вси святии ведомыя и неведомыя, в земле Российстей просиявшии! К вам, яко к теплым ходатаям и предстателям нашим, с любовию прибегаем и смиренно молимся: умолите Господа Бога, да вашими благоприятными молитвами, Своим же человеколюбием да дарует нам (имена) тихое и благочестное житие в веце сем пожити, да избавит нас от искушений и соблазнов лукаваго диавола и от бед и напастей, и от всякаго зла; на Страшнем же суде Своем да сподобит нас деснаго стояния и наследники Царствия Своего Небеснаго да сотворит, яко благословися пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва всем святым, в земле Российской просиявшим вторая

О, преславнии и всехвальнии угодницы Божии, святии вси в земли Российстей просиявшии! Многая ваша имена и дарования! Священную и всепраздственную память вашу ныне совершающе, величаем возвеличившаго вас Христа Бога нашего: Ему же верою и любовию чрез все житие добре послужисте и многообразными труды и подвиги своими угодисте и славне Его прослависте; святостию жития вашего Церковь Христова укрепляется и украшается, вера православная утверждается, вся земля наша Российская освящается, и мы, яко духовная чада ваша, светло торжествуем: яко воистинну от Восток солнца до Запад, по всей земли нашей хвально имя Господа. Обаче ведуще безмерная беззакония наша, сами себе осуждаем и к вам, яко теплым ходатаем нашым, с любовию прибегаем и смиренно молимся: да вашими благоприятными молитвами, обаче же Своим человеколюбием Христос Бог страждущую страну Российскую от злых безбожник и власти их свободит, и возставит престол православных царей. Верных рабов Своих, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль услышит, и изведет от погибели живот наш; да дарует всем нам тихое и безмолвное житие в веце сем пожити во всяком благочестии и чистоте, избавляя нас от искушений и соблазнов лукаваго врага, от бед и напастей, и от всякаго зла; на страшнем же суде Своем да сподобит нас деснаго стояния, и наследники Царства Небеснаго да сотворит, яко благословися и прославися пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва всем святым, в земле Российской просиявшим третья

О всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвиги своими землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставльшии, душами же своими престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се, ныне в день общаго вашего торжества, мы грешнии, меньшии братия ваши, дерзаем приносити вам сие хвалебное пение. Величаем ваша великия подвиги, духовнии воини Христовы, терпением и мужеством до конца врага низложившии и нас от прелести и козней его избавляющии. Ублажаем ваше святое житие, светильницы Божественнии, светом веры и добродетелей светящии и наша умы и сердца богомудренно озаряющии. Прославляем ваша великая чудеса, цвети райстии, в стране нашей северней прекрасно процветшии и ароматы дарований и чудес повсюду благоухающии. Восхваляем вашу Богоподражательную любовь, предстателие наши и покровителие, и уповающе на помощь вашу припадаем к вам и вопием: Равноапостольнии просветителие наши! Споспешествуйте людем русския земли преданную вами веру православную твердо содержати, да спасительное семя, вами всеянное, не изсушено будет зноем неверия, но дождем Божия поспешения напоенное плод изобильный да принесет. Святителие Христови! Молитвами вашими утвердите Церковь Русскую и ереси, расколы и нестроения в ней потребите, расточенныя овцы воедино соберите и от всяких волков, во одежде овчей в стадо Христово входящих, оградите. Преподобнии отцы! Сохраните нас от прелестей мира сего лукаваго, да отвергшеся себе и вземше крест свой последуем Христу, распенше плоть свою со страстьми и похотьми, носяще тяготы друг друга. Благовернии князие! Воззрите милостивно на земное Отечество ваше и все нечестия и соблазны, в нем ныне сущия, оружием молитв ваших потребите, да якоже древле, тако и ныне, и в грядущее время прославляется на Святей Руси имя Господне. Страстотерпцы российстии преславнии! Укрепите нас в мужественном стоянии даже до крове за веру православную, да ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч – не возмогут нас разлучити от любве Божия, яже о Христе Иисусе. Блаженнии, Христа ради юродивии и праведнии! Посрамите мудрость века сего, возносящуюся на разум Божий; нам же помозите спасительным буйством Креста Христова утвердившеся, от соблазнов мудрости мирския незыблемым быти, горнее присно, а не земное помышляти. Богомудрыя жены, в немощнем естестве подвиги велия явившия! Молитеся, да дух вашея любви ко Господу и ревность о угождении ему и о своем и ближняго спасении не оскудевает в нас. Вси святии сродницы наши, от лет древних просиявшии и в последния дни подвизавшиися, явленнии и неявленнии, ведомии и неведомии! Помяните нашу немощь и уничижение и молитвами вашими испросите у Христа Бога нашего, да и мы безбедно преплывше житейскую пучину и не-вредимо соблюдше сокровище веры, в пристанище вечнаго спасения достигнем и в блаженных обителех горняго Отечества вкупе с вами и со всеми угодившими Ему от века святыми водворимся, благодатию и человеколюбием Спасителя нашего Гос-пода Иисуса Христа, емуже со превечным Отцем и пресвятым Духом подобает непрестанное славословие и поклонение от всех тварей во веки веков. Аминь.

Как правильно молиться?

Молитва — это не просто слова, сказанные в минуты радости или, напротив, печали. Нет! Молитва — это нечто большее, а именно восхождение ума и сердца к Богу, принятие духа Божия ещё на земле. Сила молитвы чрезвычайно велика. По словам святителя Димитрия Ростовского: «Молитва не только побеждает законы природы, не только является непреоборимым щитом против видимых и невидимых врагов, но удерживает даже и руку Самого Всесильного Бога, поднятую для поражения грешников». Стоит только помнить, что помогает молитва лишь в том случае, если молящимся соблюдается ряд правил.

Самым главным для успешной молитвы является правильный настрой. Во время молитвы нельзя злится, спешить, отвлекаться на посторонние предметы и помыслы: нужно настроиться лишь на общение с Богом. Как замечал Силуан Афонский: «Если кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь».

Чтение стоит совершать со вниманием к каждому произнесённому слову. Вы должны вникнуть в смысл молитвы и затем передать это знание своей душе; в противном случае молитва до Господа просто не дойдёт, ведь как говорят верующие люди «потому как не от множества слов, а от трезвенности ума зависит услышание».

Читайте также:  Икона пресвятой богородице троеручица о чем молятся

Молитва должна быть кристально честной: в ней не должно быть ничего двусмысленного, искусственного.

Не воспринимайте святых, к которым обращаетесь за помощью, как идолов, всемогущих божков. Святые — это прежде всего наши небесные друзья, которые могут помочь в нашем продвижении на пути ко спасению И лишь после — те, кто помогает нам в конкретных житейских вещах.

Закончив молитву не стоит сразу же приступать к обыденным делам. Постойте немного, подумайте о произнесённых словах, но главное постарайтесь сохранить то состояние разума и души, которое достигли во время молитвословия.

И последнее. Как писал преподобный Никодим Святогорец: «Знай, что нельзя преуспеть в молитве без преуспевания вообще в христианской жизни. Необходимо, чтобы на душе не лежало ни одного греха, не очищенного покаянием; и если во время молитвенного труда сделаешь что-нибудь, смущающее совесть, спеши очиститься покаянием, чтобы мог ты дерзновенно воззреть ко Господу.».

Акафист Всем Святым, в земле Российской просиявшим

Кондак 1

Избраннии от Бога святии угодницы, в земли Российстей просиявшии и Церковь нашу, якоже звезды светлыя украсившии, верою сошедшеся днесь восхваляем пречестную память вашу. Вы же, яко имуще дерзновение к Спасу, от всяких бед нас свободите зовущих:

Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Икос 1

Ангелов и человеков Творче и Царю, отверзи ныне грешная уста наша достойно воспети вся святыя Твоя, благодатию Твоею в земли Российстей просиявшии и Тебе, Бога нашего, благочестием своим прославившии, да с любовию зовем к ним таковая: Радуйтеся, священномученицы седмочисленнии, кровьми вашими в Херсонесе Тавричестем Церковь Христову утвердившии, от неяже и мы освящение прияхом. Радуйтеся, Феодоре с юным Иоанном, первомученицы Российстии, прежде просвещения страны нашея за Христа пострадавшии. Радуйся, Ольго равноапостольная, тьму язычества светом Христовой веры озарившая. Радуйся, равноапостольный Владимире, земли Российстей славный крестителю. Радуйся, Михаиле, Церкве русские первосвятителю и православнаго благочестия и чина в земли нашей насадителю. Радуйтеся, Антоние и Феодосие преподобнии, святыя лавры Киево-Печерския устроителие и жития иноческаго в земли нашей основателие. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 2

Видев Господь скорби и утеснения малаго словеснаго стада Своего, в земли нашей древле от идольскаго злочестия озлобляема, крепкую помощь Свою дарова, да посрамивше прельщение вражие, в вере Христовой утвердится и непрестанно поет: Аллилуиа.

Икос 2

Разум разумных века сего отвергая и объюродевшую премудрость премудрых погубляя, приял еси, Господи, якоже плод красный от новаго вертограда Твоего, земли нашея, вся святыя, в ней просиявшии, ихже делание ныне восхваляюще, ублажаем их тако: Радуйтеся, Борисе и Глебе, страстотерпцы святии, в жертву чисту Богови принесшиися. Радуйтеся, Леонтие священномучениче, страны Ростовския просветителю, и Исаие, Игнатие, Феодоре, Иакове, града Ростова святителие. Радуйся, Кукшо, земли вятичей благовестниче и священномучениче. Радуйтеся, Никито и Иоанне, знамению Богоматере послужившии, к прочии святителие Новограда Великаго. Радуйся, Кирилле, святителю Туровский, слова Божия изрядный проповедниче. Радуйтеся, Ефреме преподобне, града Торжка просветителю, со Аркадием и Иулианиею девою. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 3

Сила Божия, в немощех человеческих совершающаяся, укрепляше вас, святии угодницы Божии, в земли нашей Господу многообразне послужившии, Емуже купно с вами поем: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще облежащ нас облак толик свидетелей, все множество святых в земли нашей просиявших, торжествуем радостно и духовно веселимся, приносяще им хвалебное пение сие: Радуйся, Симоне, Владимирския и Суздальския земли святителю и храмов Божиих усердный создателю. Радуйтеся, Феодоре и Иоанне, с преподобным Дионисием, Евфимием и Евфросиниею, Суздаля звезды пресветлыя. Радуйтеся, Муромския страны просвятителю Константине со чады твоими Михаилом и Феодором. Радуйтеся, Петре и Февроние, Муромстии чудотворцы, со Иулианиею праведною и милостивою. Радуйся, Василие святителю, в Муроме поношение ложное приемый и в Рязань преестественно приплывый. Радуйтеся, Никито Столпниче и Данииле, мертвых погребателю, Переяславлю Залесскому украшение. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 4

Буря нечестия идолобожнаго, аще и восставаше в земли нашей на Церковь Христову православную, обаче потопити ю не возможе: доселе бо стоит в чине своем, победно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша святии сладчайший глас Христов, ко спасению призывающий, и Того иго благое чрез все житие свое понесше, ныне покой безболезненный и вечный в райских обителех обретоша. Сего ради слышат от нас таковая: Радуйтеся, Несторе, достопамятных деяний списателю, Иоанне многострадальный, Алипие, святых икон живописателю и весь лик прочих преподобных Печерских, от Господа прославленных. Радуйся, Иове, лавры Почаевския украшение, со всеми угодники и чудотворцы Волынскими. Радуйся, Евфросиние, граду Полоцку радование и девам сияние. Радуйтеся, преподобне Авраамие и мучениче Меркурие, Смоленстии чудотворцы. Радуйтеся, Антоние, Иоанне и Евстафие, Литовстии мученицы, огню служити отвергшиися и страданьми своими многия люди ко Христу приведшии. Радуйся, Исидоре пресвитере, со всем собором мученик в Юрьеве граде Ливонстем, от латин за веру православную пострадавший. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 5

Боготечныя звезды землю нашу благодатию озаряющия, восхваляем вас, угодницы Божии, овии во святительстве, друзии во иночестве, инии во юродстве Христа ради подвизавшиися, вси же преподобием и правдою Богу послужившии, Емуже согласно поем: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше просиявших в земли Российстей святых Божиих неослабное терпение в сем веце и неизреченную славу на небесех, сами себе и друг друга к подражанию тем поощряти потщимся, зовуще им: Радуйся, Сергий Радонежский чудотворче, иноков начальниче и за всю землю нашу теплый молитвенниче. Радуйтеся, Сергие и Германе Валаамстии, Александре Свирский и Арсение Коневский, монахов наставницы и иноверных просветителие. Радуйся, Антоние, от ветхаго Рима, отечествия Твоего, в Новоград Великий на камени приплывый и зде образ иноческаго жития явивый. Радуйся, Варлааме, Хутынский чудотворче, Новограду похвало и всея страны нашея светильниче. Радуйтеся, Зосимо, Савватие и Германе, звезды иночества пресветлыя, со всеми преподобными Соловецкими. Радуйся, и вся Фиваида русская, — пустыни и дебри Олонецкия, Белоезерския и Вологодския, — святое и славное преподобных отцев множество возрастившая. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 6

Проповедницы веры Христовы и благочестия христианскаго бысте святии на земли, темже ныне на небесех с веселием предстояще Христу немолчно поете Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияли есте нам святии, преукрашеннии изобилием многоразлич-ных даров, имиже венча вас подвигоположник Христос. Прибегающе бо к вам не всуе труждаемся: Божию благодать и милость улучаем молитвами вашими. Сего ради вопием вам: Радуйтеся, честнии страдальцы Черниговстии Михаиле и Феодоре, велению мучителеву не повинующиися и Единому Богу точию кланятися изволившии. Радуйтеся, Александре Невский и Андрее Боголюбивый, Георгие и Глебе, Владимирстии чудотворцы, веры ревнителие и защитницы. Радуйся, мучениче Авраамие Болгарский, в Казани за Христа пострадавый и град Владимир украсивый. Радуйся, Данииле, града Москвы покровителю, родительскаго благословения наследниче. Радуйтеся, Арсение, святителю Тверский, княже Михаиле и Анно Кашинская, молитвенницы наши. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 7

Хотяще спасение вечное улучити, святии скорбным и тесным путем Христу последоваша и Ему единому угождати потщишася, и ныне, лицем к лицу Того во славе зряще, воспевают Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новыя светила, православную Церковь украшающии, зрим вся святыя земли нашея, прославлением бо своим утверждают веру нашу и нам у Бога спасение ходатайствут, да вопием им: Радуйся, Петре, великий святителю, первопрестольниче Московский. Радуйся, Алексие, врачу предивный, града Москвы и всея земли нашея похвало. Радуйся, Ионо, паствы твоея наставниче и предстателю. Радуйся, Филиппе, царя неистоваго обличивый и люте убиенный. Радуйся, священномучениче Ермогене, прославлению Казанския иконы Богоматере послуживый и за веру православную душу свою положивый. Радуйтеся, Василие, Иоанне и Максиме, Московстии чудотворцы, блаженнии юроди Христа ради, подвижницы неложнии и молитвенницы теплии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 8

Странно есть неверным видети, како сила Божия в немощи совершается, мы же, истинную Христову веру твердо содержаще, славе святых наших возрадуемся и Господу, прославляющему их, непрестанно и усердно воспоим: Аллилуиа.

Икос 8

Вся отложше попечения житейская и самех себе отвергшеся, неуклонно Христу последовасте, присноблаженнии; не может язык изобразити и воспети достойно веру вашу и любовь, труды и болезни, терпение и злострадания, имиже в радость Господа своего вошли есте. Сего ради восхваляем вас сице: Радуйтеся, Никоне Радонежский, преподобнаго Сергия преемниче, и Михее смиренный, и Савво Звенигородский, и Стефане Махрищский, и прочии ученицы Сергиевы, многих обителей иноческих устроителие. Радуйтеся, Макарие Калязинский и Макарие Унженский, Желтоводский, Богу угодившии. Радуйтеся, Ниле Столбенский, в молитвех и трудех неусыпно подвизавшийся, и Ниле Сорский, скудость скитскую возлюбивый. Радуйся, Иосифе, отче Волоцкий, монастырскаго чина ревнителю. Радуйтеся, Пафнутие Боровский, падших исправителю, с Тихоном Калужским чудотворцем внутри дуба обитавшим. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 9

Всяк подвиг и всяку добродетель исправисте, святии, образ христианскаго благочестия людем в себе показавше, яко да видяще ваша добрая дела, прославят Отца нашего, иже на Небесех, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витий художество превзошедше, святии, благодатную силу веры Христовой житием и подвиги своими всему миру явиша, благодатию Божиею неустанно невидимаго врага попирающе. Сего ради зовем: Радуйся, Стефане святителю, Пермския страны апостоле славный. Радуйтеся, того преемницы: Герасиме и Питириме священномученицы и Ионо, Усть-Вымския чудотворцы. Радуйся, Трифоне преподобне, страну Вятскую от зловерия идольскаго ко Христу приведший. Радуйся, Трифоне, Печенгский чудотворче, обители твоея похвало, во тьму языческую стран полунощных свет веры Христовой принесший. Радуйтеся, Гурие, Варсонофие и Германе, града Казани и всех окрестных стран светила пресветлая. Радуйтеся, Сибири апостоле, Ин-нокентие Иркутский, первый епископе, с Софронием премудрым и Иоанном Тобольским, добротами вашими вся Сибирския страны озарившии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 10

Спасти хотя люди земли нашея, даровал еси нам, Господи, вся святыя в ней просиявшия, яко образы жития спасительнаго и яко ходатаи за нас и помощники, да благодаряще Тебе вопием: Аллилуиа.

Икос 10

Стена есть и заступление всем, с верою к вам прибегающим, святии. Вам бо дадеся благодать всем, требующим полезная даровати: недужным исцеление, скорбящим утешение, в напастех сущим избавление, да воспоим вам таковая: Радуйтеся, Всеволоде Кроткий и Довмонте, граду Пскову стены необоримыя. Радуйтеся, Никандре пустынножителю и Евфросине преподобне, во стране Псковстей подвизавшиися. Радуйся, Прокопие блаженне, град твой Устюг от каменометныя тучи избавивый. Радуйся, Симеоне праведный, Верхо-турский молитвенниче и всему Уралу утверждение. Радуйтеся, блаженнии юроди Христа ради: Николае и Феодоре Новоградстии и Исидоре Ростовский, неправды обличителие и премудрости века сего посрамителие. Радуйся и ты, Российский Златоусте, Ростовский святителю Димитрие, жития святых собравый и в назидание всем словом твоим написавый. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 11

Пение сие хвалебное и благодарственное приимите от нас, угодницы Божии: к вам бо прибегающее упование наше на предстательство и помощь вашу возлагаем, Богу же вопием: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарнии лучи подвиг ваших многообразных всяку душу христианскую осветиша, ко умилению и ревности о спасении побуждают, вам же пети подвизают таковая: Радуйся, Митрофане, Воронежская похвало, святителю препростый и душ водителю ко Христу премудрый. Радуйся, Тихоне, Задонский чудотворче, медоточивая уста, Христова Евангелия вещателю сладчайший. Радуйся, Феодосие, святителю Черниговский, светильниче преизрядный. Радуйся, Иоасафе, молитвенниче Белоградский и благочестия ревнителю великий. Радуйся, Питириме, страны Тамбовския предстоятелю и ходатаю пред Богом неленостный. Радуйся и ты, Серафиме преподобне, радосте наша, подвижниче Саровский пречудный. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 12

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа испросите нам, святии угодницы наши, да силою и действием Пресвятыя Троицы ограждаеми, избегнем пагубы, ересей и раскола, православно поюще: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще великий и пресветлый полк ваш, вси святии в земли нашей просиявшии, благодарне величаем прославльшаго вас Господа, Егоже милость и прощение нам грешным испросите, да усердно вопием вам: Радуйтеся, святии в земли нашей потрудившиися во благовестии Христовом и Церковь православную в Сибири, Китае, Японии, Америке и Индии насадившии. Радуйтеся, вси благовестнический подвиг своею кровию запечатлевшии и за исповедание Христа душу положившии. Радуйтеся, святии царственнии мученицы и преподобнии старцы Оп-тинстии, и вси прочии земли нашея святии, зде нами не поименованнии, Богу же знаемии, Церкви явленнии и не явленнии, но присно молящиися о нас. Радуйтеся, Нино равноапостольная со множеством мученик и преподобных Иверских. Радуйтеся, апостоли Христови Варфоломее и Симоне Кананите, до предел наших дошедшии. Радуйся, Клименте Римский, священномучениче, подвиг твой в стране нашей скончавый. Радуйся, Афанасие Царьградский, к нам пришедый и во граде Лубнах мощи своя во благословение нам оставивый. Радуйся и ты, Церкве Российския первоначальниче, Андрее, апостоле Первозванный, на обильный плод первосеяния твоего ныне взирающий. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 13

О угодницы Божии, святии, в земли Российстей просиявшии! Всечестную память вашу ныне празднующе, к вашему молитвенному предстательству и заступлению прибегаем, да вашими молитвами избавимся в сем веце от падений греховных, от навета злых человек и от напрасныя смерти, и в будущем сподобимся спасение улучити и вечных благ наслаждение, купно с вами ангельски поюще Богу: Алли-луиа.

Молитва Всем Святым в земле Российской просиявшим

АКАФИСТ ВСЕМ СВЯТЫМ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИМ

Кондак 1

Избраннии от Бога святии угодницы, в земли Российстей просиявшии и Церковь нашу, якоже звезды светлыя украсившии, верою сошедшеся днесь восхваляем пречестную память вашу. Вы же, яко имуще дерзновение к Спасу, от всяких бед нас свободите зовущих:

Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Икос 1

Ангелов и человеков Творче и Царю, отверзи ныне грешная уста наша достойно воспети вся святыя Твоя, благодатию Твоею в земли Российстей просиявшии и Тебе, Бога нашего, благочестием своим прославившии, да с любовию зовем к ним таковая: Радуйтеся, священномученицы седмочисленнии, кровьми вашими в Херсонесе Тавричестем Церковь Христову утвердившии, от неяже и мы освящение прияхом. Радуйтеся, Феодоре с юным Иоанном, первомученицы Российстии, прежде просвещения страны нашея за Христа пострадавшии. Радуйся, Ольго равноапостольная, тьму язычества светом Христовой веры озарившая. Радуйся, равноапостольный Владимире, земли Российстей славный крестителю. Радуйся, Михаиле, Церкве русские первосвятителю и православнаго благочестия и чина в земли нашей насадителю. Радуйтеся, Антоние и Феодосие преподобнии, святыя лавры Киево-Печерския устроителие и жития иноческаго в земли нашей основателие. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 2

Видев Господь скорби и утеснения малаго словеснаго стада Своего, в земли нашей древле от идольскаго злочестия озлобляема, крепкую помощь Свою дарова, да посрамивше прельщение вражие, в вере Христовой утвердится и непрестанно поет: Аллилуиа.

Икос 2

Разум разумных века сего отвергая и объюродевшую премудрость премудрых погубляя, приял еси, Господи, якоже плод красный от новаго вертограда Твоего, земли нашея, вся святыя, в ней просиявшии, ихже делание ныне восхваляюще, ублажаем их тако: Радуйтеся, Борисе и Глебе, страстотерпцы святии, в жертву чисту Богови принесшиися. Радуйтеся, Леонтие священномучениче, страны Ростовския просветителю, и Исаие, Игнатие, Феодоре, Иакове, града Ростова святителие. Радуйся, Кукшо, земли вятичей благовестниче и священномучениче. Радуйтеся, Никито и Иоанне, знамению Богоматере послужившии, к прочии святителие Новограда Великаго. Радуйся, Кирилле, святителю Туровский, слова Божия изрядный проповедниче. Радуйтеся, Ефреме преподобне, града Торжка просветителю, со Аркадием и Иулианиею девою. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Читайте также:  Откуда появилась молитва богородица

Кондак 3

Сила Божия, в немощех человеческих совершающаяся, укрепляше вас, святии угодницы Божии, в земли нашей Господу многообразне послужившии, Емуже купно с вами поем: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще облежащ нас облак толик свидетелей, все множество святых в земли нашей просиявших, торжествуем радостно и духовно веселимся, приносяще им хвалебное пение сие: Радуйся, Симоне, Владимирския и Суздальския земли святителю и храмов Божиих усердный создателю. Радуйтеся, Феодоре и Иоанне, с преподобным Дионисием, Евфимием и Евфросиниею, Суздаля звезды пресветлыя. Радуйтеся, Муромския страны просвятителю Константине со чады твоими Михаилом и Феодором. Радуйтеся, Петре и Февроние, Муромстии чудотворцы, со Иулианиею праведною и милостивою. Радуйся, Василие святителю, в Муроме поношение ложное приемый и в Рязань преестественно приплывый. Радуйтеся, Никито Столпниче и Данииле, мертвых погребателю, Переяславлю Залесскому украшение. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 4

Буря нечестия идолобожнаго, аще и восставаше в земли нашей на Церковь Христову православную, обаче потопити ю не возможе: доселе бо стоит в чине своем, победно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша святии сладчайший глас Христов, ко спасению призывающий, и Того иго благое чрез все житие свое понесше, ныне покой безболезненный и вечный в райских обителех обретоша. Сего ради слышат от нас таковая: Радуйтеся, Несторе, достопамятных деяний списателю, Иоанне многострадальный, Алипие, святых икон живописателю и весь лик прочих преподобных Печерских, от Господа прославленных. Радуйся, Иове, лавры Почаевския украшение, со всеми угодники и чудотворцы Волынскими. Радуйся, Евфросиние, граду Полоцку радование и девам сияние. Радуйтеся, преподобне Авраамие и мучениче Меркурие, Смоленстии чудотворцы. Радуйтеся, Антоние, Иоанне и Евстафие, Литовстии мученицы, огню служити отвергшиися и страданьми своими многия люди ко Христу приведшии. Радуйся, Исидоре пресвитере, со всем собором мученик в Юрьеве граде Ливонстем, от латин за веру православную пострадавший. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 5

Боготечныя звезды землю нашу благодатию озаряющия, восхваляем вас, угодницы Божии, овии во святительстве, друзии во иночестве, инии во юродстве Христа ради подвизавшиися, вси же преподобием и правдою Богу послужившии, Емуже согласно поем: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше просиявших в земли Российстей святых Божиих неослабное терпение в сем веце и неизреченную славу на небесех, сами себе и друг друга к подражанию тем поощряти потщимся, зовуще им: Радуйся, Сергий Радонежский чудотворче, иноков начальниче и за всю землю нашу теплый молитвенниче. Радуйтеся, Сергие и Германе Валаамстии, Александре Свирский и Арсение Коневский, монахов наставницы и иноверных просветителие. Радуйся, Антоние, от ветхаго Рима, отечествия Твоего, в Новоград Великий на камени приплывый и зде образ иноческаго жития явивый. Радуйся, Варлааме, Хутынский чудотворче, Новограду похвало и всея страны нашея светильниче. Радуйтеся, Зосимо, Савватие и Германе, звезды иночества пресветлыя, со всеми преподобными Соловецкими. Радуйся, и вся Фиваида русская, — пустыни и дебри Олонецкия, Белоезерския и Вологодския, — святое и славное преподобных отцев множе-ство возрастившая. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 6

Проповедницы веры Христовы и благочестия христианскаго бысте святии на земли, темже ныне на небесех с веселием предстояще Христу немолчно поете Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияли есте нам святии, преукрашеннии изобилием многоразлич-ных даров, имиже венча вас подвигоположник Христос. Прибегающе бо к вам не всуе труждаемся: Божию благодать и милость улучаем молитвами вашими. Сего ради вопием вам: Радуйтеся, честнии страдальцы Черниговстии Михаиле и Феодоре, велению мучителеву не повинующиися и Единому Богу точию кланятися изволившии. Радуйтеся, Александре Невский и Андрее Боголюбивый, Георгие и Глебе, Владимирстии чудотворцы, веры ревнителие и защитницы. Радуйся, мучениче Авраамие Болгарский, в Казани за Христа пострадавый и град Владимир украсивый. Радуйся, Данииле, града Москвы покровителю, родительскаго благословения наследниче. Радуйтеся, Арсение, святителю Тверский, княже Михаиле и Анно Кашинская, молитвенницы наши. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 7

Хотяще спасение вечное улучити, святии скорбным и тесным путем Христу последоваша и Ему единому угождати потщишася, и ныне, лицем к лицу Того во славе зряще, воспевают Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новыя светила, православную Церковь украшающии, зрим вся святыя земли нашея, прославлением бо своим утверждают веру нашу и нам у Бога спасение ходатайствут, да вопием им: Радуйся, Петре, великий святителю, первопрестольниче Московский. Радуйся, Алексие, врачу предивный, града Москвы и всея земли нашея похвало. Радуйся, Ионо, паствы твоея наставниче и предстателю. Радуйся, Филиппе, царя неистоваго обличивый и люте убиенный. Радуйся, священномучениче Ермогене, прославлению Казанския иконы Богоматере послуживый и за веру православную душу свою положивый. Радуйтеся, Василие, Иоанне и Максиме, Московстии чудотворцы, блаженнии юроди Христа ради, подвижницы неложнии и молитвенницы теплии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 8

Странно есть неверным видети, како сила Божия в немощи совершается, мы же, истинную Христову веру твердо содержаще, славе святых наших возрадуемся и Господу, прославляющему их, непрестанно и усердно воспоим: Аллилуиа.

Икос 8

Вся отложше попечения житейская и самех себе отвергшеся, неуклонно Христу последовасте, присноблаженнии; не может язык изобразити и воспети достойно веру вашу и любовь, труды и болезни, терпение и злострадания, имиже в радость Господа своего вошли есте. Сего ради восхваляем вас сице: Радуйтеся, Никоне Радонежский, преподобнаго Сергия преемниче, и Михее смиренный, и Савво Звенигородский, и Стефане Махрищский, и прочии ученицы Сергиевы, мно-гих обителей иноческих устроителие. Радуйтеся, Макарие Калязинский и Макарие Унженский, Желтоводский, Богу угодившии. Радуйтеся, Ниле Столбенский, в молитвех и трудех неусыпно подвизавшийся, и Ниле Сорский, скудость скитскую возлюбивый. Радуйся, Иосифе, отче Волоцкий, монастырскаго чина ревнителю. Радуйтеся, Пафнутие Боровский, падших исправителю, с Тихоном Калужским чудотворцем внутри дуба обитавшим. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Всяк подвиг и всяку добродетель исправисте, святии, образ христианскаго благочестия людем в себе показавше, яко да видяще ваша добрая дела, прославят Отца нашего, иже на Небесех, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витий художество превзошедше, святии, благодатную силу веры Христовой житием и подвиги своими всему миру явиша, благодатию Божиею неустанно невидимаго врага попирающе. Сего ради зовем: Радуйся, Стефане святителю, Пермския страны апостоле славный. Радуйтеся, того преемницы: Герасиме и Питириме священномученицы и Ионо, Усть-Вымския чудотворцы. Радуйся, Трифоне преподобне, страну Вятскую от зловерия идольскаго ко Христу приведший. Радуйся, Трифоне, Печенгский чудотворче, обители твоея похвало, во тьму языческую стран полунощных свет веры Христовой принесший. Радуйтеся, Гурие, Варсонофие и Германе, града Казани и всех окрестных стран светила пресветлая. Радуйтеся, Сибири апостоле, Ин-нокентие Иркутский, первый епископе, с Софронием премудрым и Иоанном Тобольским, добротами вашими вся Сибирския страны озарившии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 10

Спасти хотя люди земли нашея, даровал еси нам, Господи, вся святыя в ней просиявшия, яко образы жития спасительнаго и яко ходатаи за нас и помощники, да благодаряще Тебе вопием: Аллилуиа.

Икос 10

Стена есть и заступление всем, с верою к вам прибегающим, святии. Вам бо дадеся благодать всем, требующим полезная даровати: недужным исцеление, скорбящим утешение, в напастех сущим избавление, да воспоим вам таковая: Радуйтеся, Всеволоде Кроткий и Довмонте, граду Пскову стены необоримыя. Радуйтеся, Никандре пустынножителю и Евфросине преподобне, во стране Псковстей подвизавшиися. Радуйся, Прокопие блаженне, град твой Устюг от каменометныя тучи избавивый. Радуйся, Симеоне праведный, Верхо-турский молитвенниче и всему Уралу утверждение. Радуйтеся, блаженнии юроди Христа ради: Николае и Феодоре Новоградстии и Исидоре Ростовский, неправды обличителие и премудрости века сего посрамителие. Радуйся и ты, Российский Златоусте, Ростовский святителю Димитрие, жития святых собравый и в назидание всем словом твоим написавый. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 11

Пение сие хвалебное и благодарственное приимите от нас, угодницы Божии: к вам бо прибегающее упование наше на предстательство и помощь вашу возлагаем, Богу же вопием: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарнии лучи подвиг ваших многообразных всяку душу христианскую осветиша, ко умилению и ревности о спасении побуждают, вам же пети подвизают таковая: Радуйся, Митрофане, Воронежская похвало, святителю препростый и душ водителю ко Христу премудрый. Радуйся, Тихоне, Задонский чудотворче, медоточивая уста, Христова Евангелия вещателю сладчайший. Радуйся, Феодосие, святителю Черниговский, светильниче преизрядный. Радуйся, Иоасафе, молитвенниче Белоградский и благочестия ревнителю великий. Радуйся, Питириме, страны Тамбовския предстоятелю и ходатаю пред Богом неленостный. Радуйся и ты, Серафиме преподобне, радосте наша, подвижниче Саровский пречудный. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 12

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа испросите нам, святии угодницы наши, да силою и действием Пресвятыя Троицы ограждаеми, избегнем пагубы, ересей и раскола, православно поюще: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще великий и пресветлый полк ваш, вси святии в земли нашей просиявшии, благодарне величаем прославльшаго вас Господа, Егоже милость и прощение нам грешным испросите, да усердно вопием вам: Радуйтеся, святии в земли нашей потрудившиися во благовестии Христовом и Церковь православную в Сибири, Китае, Японии, Америке и Индии насадившии. Радуйтеся, вси благовестнический подвиг своею кровию запечатлевшии и за исповедание Христа душу поло-жившии. Радуйтеся, святии царственнии мученицы и преподобнии старцы Оп-тинстии, и вси прочии земли нашея святии, зде нами не поименованнии, Богу же знаемии, Церкви явленнии и не явленнии, но присно молящиися о нас. Радуйтеся, Нино равноапостольная со множеством мученик и преподобных Иверских. Радуйтеся, апостоли Христови Варфоломее и Симоне Кананите, до предел наших дошедшии. Радуйся, Клименте Римский, священномучениче, подвиг твой в стране нашей скончавый. Радуйся, Афанасие Царьградский, к нам пришедый и во граде Лубнах мощи своя во благословение нам оставивый. Радуйся и ты, Церкве Российския первоначальниче, Андрее, апостоле Первозванный, на обильный плод первосеяния твоего ныне взирающий. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 13

О угодницы Божии, святии, в земли Российстей просиявшии! Всечестную память вашу ныне празднующе, к вашему молитвенному предстательству и заступлению прибегаем, да вашими мо-литвами избавимся в сем веце от падений греховных, от навета злых человек и от напрасныя смерти, и в будущем сподобимся спасение улучити и вечных благ наслаждение, купно с вами ангельски поюще Богу: Аллилуиа.

(Этот Кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1).

Молитва Всем Святым в земле Российской просиявшим

О преславнии и всехвальнии угодницы Божии, святии вси в земли Российстей просиявшии! Многая ваша имена и дарования! Священную и всепраздственную память вашу ныне совершающе, величаем возвеличившаго вас Христа Бога нашего: Ему же верою и любовию чрез все житие добре послужисте и многообразными труды и подвиги своими угодисте и славне Его прослависте; святостию жития вашего Церковь Христова укрепляется и украшается, вера православная утверждается, вся земля наша Российская освящается, и мы, яко духовная чада ваша, светло торжествуем: яко воистинну от Восток солнца до Запад, по всей земли нашей хвально имя Господа. Обаче ведуще безмерная беззакония наша, сами себе осуждаем и к вам, яко теплым ходатаем нашым, с любовию прибегаем и смиренно молимся: да вашими благоприятными молитвами, обаче же Своим человеколюбием Христос Бог страждущую страну Российскую от злых безбожник и власти их свободит, и возставит престол православных царей. Верных рабов Своих, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль услышит, и изведет от погибели живот наш; да дарует всем нам тихое и безмолвное житие в веце сем пожити во всяком благочестии и чистоте, избавляя нас от искушений и соблазнов лукаваго врага, от бед и напастей, и от всякаго зла; на страшнем же суде Своем да сподобит нас деснаго стояния, и наследники Царства Небеснаго да сотворит, яко благословися и прославися пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва иная

О, преславнии и всехвальнии угодницы Божии, вси святии ведомыя и неведомыя в земле Российстей просиявшии! К вам, яко к теплым ходатаям и предстателям нашим с любовию прибегаем и смиренно молимся: умолите Господа Бога, да вашими благоприятными молитвами, Своим же человеколюбием да дарует нам (имена) тихое и благочестное житие в веце сем пожити, да избавит нас от искушений и соблазнов лукаваго диавола и от бед и напастей, и от всякаго зла; на Страшнем же суде Своем да сподобит нас деснаго стояния и наследники Царствия Своего Небеснаго да сотворит, яко благословися пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Храм в честь Воскресения Христова

Владимирская епархия, Русская Православная Церковь,
Владимирское городское (восточное) благочиние.

Всех святых, в земле Русской просиявших

Всех святых, в земле Русской просиявших, Неделя – 2-е воскресенье после праздника Пятидесятницы, посвященное празднованию памяти всех русских святых. Идея соборного празднования памяти русских святых появилась в сер. XVI в., после прославления сонма русских святых на Московских Соборах 1547 и 1549 гг. Первая служба в честь «новых российских чудотворцев» была составлена Григорием, иноком суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, и предназначалась для пения 17 июля; этот день стал первоначальной датой празднования Собора русских святых. Служба переписывалась в рукописях (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 385), но не вошла в печатные московские издания богослужебных книг XVI–XVII вв. С конца XVIII в. она издавалась старообрядческими типографиями (Краков, Б. г.; Гродно, 1786, 1789; Супрасль, 1786, 1787; М., 1911). После XVII в. это празднование сохраняется только в старообрядческой среде и совершается в неделю (т. е. в воскресенье) после памяти пророка Илии (20 июля).

Помимо гимнографических произведений, для службы русских святых создавались четьи тексты. Так, инок Григорий Суздальский написал «Похвальное слово» в честь новых чудотворцев (Макарий, архим. 1997), иером. Сергий (Шелонин) – «Похвальное слово русским преподобным» (Панченко. 2003).

Современное празднование Всех Святых, в земле Российской просиявших, было установлено по решению Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. На заседании 7 (20) авг. был заслушан доклад проф. Б.А. Тураева о праздновании памяти всех святых, новых чудотворцев российских (Деяние 146 – Собор 1918. Деяния. Т. 10. С. 146–147). В докладе был сделан краткий обзор истории службы новым российским чудотворцам, приведены примеры подобных служб (ветхозаветным праотцам, преподобным афонским и др.) и предложено восстановить празднование памяти рус. святых в воскресный день после памяти Всех святых недели по примеру памяти афонских подвижников, отмечаемой на Св. Горе. Заслушав доклад, Собор определил восстановить празднование дня памяти всех русских святых в 1-е воскресенье Петрова поста, а соответствующее последование (основанное на последовании инока Григория, но исправленное и дополненное Высшим Церковным Управлением) напечатать в конце Цветной Триоди. Статьи были переданы в Редакционный отдел Собора и приняты с небольшими поправками 13 (26) авг. (Деяние 150 – Там же. С. 216-217). Дополнение и исправление службы было поручено Тураеву и иером. Афанасию (Сахарову) (впосл. епископ, священноисповедник). Служба была почти полностью переписана, из старой осталось лишь несколько песнопений. Первоначальный вариант службы издали брошюрой гражданской печати в Москве в 1918 г.; издание отличалось большим количеством опечаток. Священноисп. Афанасий редактировал службу в продолжение всей жизни. Следующее издание ее вышло в Москве в 1946 г. Окончательный текст службы, более полный по сравнению с текстом первых изданий, был выпущен в составе Миней, подготовленных Московской патриархией в 1978-1989 гг. (Минея. (МП). Май. Ч. 3. С. 308-387; см. также: Служба. 1995). Служба имеет много особенностей, обусловленных желанием священноисп. Афанасия выделить ее в круге праздников РПЦ; она включает избыточный гимнографический материал, что позволяет со всей полнотой совершать ее как в воскресный, так и в будний день. Некоторые особенности составленной священноисп. Афанасием службы не вполне традиционны: поименное перечисление всех русских святых на литии не имеет аналогов в древних службах (а после прославления сонма новомучеников на Архиерейском юбилейном Соборе 2000 г. стало практически неосуществимым), соединение 3 величаний, обращенных к Богу, Божией Матери и ко всем русским святым, не находит соответствия в Типиконе.

Читайте также:  Василий великий о чем молятся этому святому

Служба пользуется большой популярностью (хотя, как правило, некоторые ее части – молебное пение накануне, ряд песнопений и др. – на практике сокращаются или опускаются), некоторые ее тексты (напр., стихиры подобны «Земле русская») вошли в число наиболее известных и любимых в Русской Церкви.

Тропарь Всем святым, в земли Русской просиявшим, глас 1

Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния, / земля Российская приносит Ти, Господи, / и вся святыя в той просиявшия. / Тех молитвами в мире глубоце / церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Кондак Всем святым, в земли Русской просиявшим, глас 3

Днесь лик святых в земли нашей Богу угодивших предстоит в церкви и невидимо за ны молится Богу; Ангели с ним славословят и вси святии Церкве Христовы ему спразднуют: о нас бо молят вси купно Превечнаго Бога.

Молитва Всем святым, в земли Русской просиявшим

О всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвиги своими землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставлъшии, душами же своими Престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се ныне, в день общаго вашего торжества, мы, грешнии, меньшии братия ваши, дерзаем приносити вам сие хвалебное пение. Величаем ваша великия подвиги, духовнии воини Христови, терпением и мужеством до конца врага низложившии и нас от прелести и козней его избавляющии. Ублажаем ваше святое житие, светильницы Божественнии, светом веры и добродетелей светящиися и наша умы и сердца богомудренно озаряющии. Прославляем ваша великая чудеса, цвети райстии, в стране нашей северней прекрасне процветшии и ароматы дарований и чудес повсюду благоухающии. Восхваляем вашу богоподражательную любовь, предстателие наши и покровителие, и, уповающе на помощь вашу, припадаем к вам и вопием: вси святии сродницы наши, от лет древних просиявшии и в последния дни подвизавшиися, явленнии и неявленнии, ведомии и неведомии! Помяните нашу немощь и уничижение и молитвами вашими испросите у Христа Бога нашего, да и мы, безбедно преплывше житейскую пучину и невредимо соблюдше сокровище веры, в пристанище вечнаго спасения достигнем и в блаженных обителех Горняго отечества вкупе с вами и со всеми угодившими Ему от века святыми водворимся благодатию и человеколюбием Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Емуже со Превечным Отцем и со Пресвятым Духом подобает непрестанное славословие и поклонение от всех тварей во веки веков. Аминь.

Проповедь Архимандрита Кирилла (Павлова) в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Возлюбленные во Христе! Сегодня Православная Церковь торжественно празднует светлую память всех святых, в земле Русской просиявших, прославленных Богом за их богоугодные подвиги и святую жизнь. Это первенцы православного русского народа, искупленные бесценной Кровью Христовой и освященные благодатью Святаго Духа, приведенные к Богу Отцу Иисусом Христом. Это благословенные плоды святой православной веры, христианства, насажденного в среде нашего русского народа.

Вспомните, чем было наше Отечество до принятия христианства? Дикой, варварской страной, где идолам приносились человеческие жертвы, где жизнь протекала в войнах, разврате, жестокости и насилии. Но лишь только засиял луч христианской веры в России, как жизнь народа сразу переродилась. Из жестокого, развращенного языческого наш народ под влиянием христианской веры стал народом кротким, отличающимся редкостной добротой души, простотой веры, преданностью Иисусу Христу и Божией Матери, такой преданностью, что за православную веру люди русские всегда готовы были не пощадить и самой своей жизни.

И вот в среде этого просвещенного верою нашего православного народа воспиталось и прославилось множество угодников Божиих: преподобных, мучеников, святителей, святых жен, Христа ради юродивых, так что нет такого уголка в России, нет крупного города, который не имел бы в своих пределах светильников и молитвенников за Землю Русскую. Возжженный на горах Киевских свет христианской веры принес свои обильные плоды в лице преподобных отцов Киево-Печерской лавры. Изобилует святыми и наш юг, где запечатлели верность Христу своей мученической смертью семь Херсонских священномучеников. На севере нашей страны кому не известны прославленные святые, такие, как преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, Герман и Сергий Валаамские, чудотворцы? В пределах Новгородских и Вологодских кому не известны подвигами преподобные отцы Кирилл Белоезерский, Кирилл Новоезерский, Нил Сорский, Ферапонт Можайский и многие другие?

Рязань красуется прославленным своим святителем Василием Рязанским, мучеником Романом. Переславль имеет своими светильниками преподобных Даниила и Никиту Переславльских. Москва имеет своих покровителей и молитвенников в лице первосвятителей — святых Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена. Города Ярославль, Смоленск, Вологда, Казань, Астрахань, Муром, Ростов, Владимир — все имеют своих заступников и молитвенников пред Престолом Божиим. Даже далекая Сибирь и та сияет такими светильниками, как, например, Иннокентий и Софроний Иркутские, Симеон Верхотурский, Иоанн Тобольский.

Православная вера воспитала таких великих русских святых, как Преподобный Сергий Радонежский, подвизавшийся в тамбовских лесах Преподобный Серафим Саровский, святители Иоасаф Белгородский и Тихон Воронежский. Имена этих угодников Божиих дороги не только для православных русских людей, но с любовью почитаются они и далеко за пределами нашей страны. Так богато наше Отечество молитвенниками, прославленными святыми, которых насчитывается более четырехсот. А сколько есть подвижников, Богу угодивших, чьи имена нам неизвестны! И это число святых увеличилось особенно в последнее время, когда за веру Христову, за исповедание слова Божия верные сыны Православной Церкви своей стойкостью и мужеством победили диавола и тем сподобились небесных венцов и блаженной вечной жизни.

Дорогие братия и сестры, имея столь великое множество святых, просиявших в нашей Русской земле, мы с вами должны радоваться и утешаться, что мы не одни, но имеем на Небесах своих старших братьев, наших покровителей и ходатаев, которые видят все наши нужды и слышат все наши молитвы и воздыхания.

Обратимся же и сегодня к ним с усердным молением о Земле Русской и о спасении душ наших, чтобы они своими молитвами испросили для нас милость и благодать Божию: Вси святии земли нашея, молите Бога о нас! Аминь.

Что за молитва всем святым в земле российской просиявших

Молитвы всем православным святым

Православному человеку во всех его бедах, горестях и нуждах всегда помогали небесные помощники и заступники перед лицом Господа. На Руси немало святых, которые хлопочут за нас на Небесах, им мы доверяем свои самые сокровенные мысли и чаяния, адресуем им свои мольбы. Наши просьбы всегда выполняются, будь то прошения об избавлении от недуга или от житейских невзгод, мольбы за близких и родных. Святые спасают нас от смерти и наставляют на путь истинный.

Пусть и сегодня они помогут вам! В эту книгу вошли молитвы тем небесным заступникам, которых мы больше всего любим и почитаем: святым мученикам Адриану и Наталии, святому благоверному князю Александру Невскому, преподобному Александру Свирскому, святителю Алексию, митрополиту Московскому, преподобному Алексию, человеку Божию, преподобному Амвросию Оптинскому, святой великомученице Анастасии Узорешительнице, святителю Андрею Критскому, апостолу Андрею Первозванному, священномученику Антипе, епископу Пергамскому, святым благоверным князьям Борису и Глебу, в крещении Роману и Давиду, святой великомученице Варваре, блаженному Василию, Христа ради юродивому, святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии, святому равноапостольному князю Владимиру, святому мученику Вонифатию, святым мученикам Гурию, Самону и Авиву, великомученику Георгию Победоносцу и другим.

Кроме того, в книгу включены молитвы, с которыми можно обращаться к любому православному святому. Это молитвы всем святым, в земле Русской просиявшим, небесным печальникам земли Русской, новомученикам и исповедникам российским, любимому святому, преподобному, святителю, а также святым женам-мироносицам.

Перед образами святых возжигайте огонь лампады или свечи и, осенив себя крестным знамением, со словами искренней молитвы обращайтесь к ним с верой в сердце и уверенностью в душе, что вы будете услышаны, что любое ваше прошение не останется без ответа. Чистота ваших помыслов, искренность и нерушимая вера в сочетании с молитвой сотворят чудеса!

Молитвы всем святым

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

К вам, о святии вси и (имя святого), яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мои ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею непреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

О, святый угодниче Божий (имя), подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да из-бавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва всем святым, в земле Российской просиявшим

О, всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвили своими Землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставльшии, душами же своими Престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися!

Се, ныне в день общего вашего торжества мы, грешнии меньшии братия ваши, дерзаем приносити вам хвалебное пение. Величаем ваша великия подвиги, духовнии воины Христовы, терпением и мужеством до конца врага низложившии и нас от прелести и козни его избавляющии. Ублажаем ваше святое житие, светильницы божественнии, светом веры и добродетелей светящиеся и наши умы и сердца богомудренно озаряющий. Прославляем ваши великие чудеса, цвети райстии, в стране нашей северней прекрасне процветшии и ароматы дарований и чудес повсюду благоухающии. Восхваляем вашу богоподражательную любовь, предстателие наши и покровителие, и, уповающе на помощь вашу, припадаем к вам и вопиим: равноапостольнии просветителие наши! Споспешествуйте людем Русския Земли преданную вами веру Православную твердо содержати, да спасительное семя, вами всеянное, не иссушено будет зноем неверия, но дождем Божия поспешения напоенное, плод изобильный да принесет.

Святителие Христовы! Молитвами вашими утвердите Церковь Русскую, ереси, расколы и нестроения в ней потребите, расточенныя овцы воедино соберите и от всяких волков, во одежде овчей в стадо Христово входящих, оградите.

Преподобнии отцы! Сохраните нас от прелестей мира сего лукаваго, да отвергшеся себе и вземше крест свой, последуем Христу, распинающе плоть свою со страстьми и похотьми, носяще тяготы друг друга.

Благовернии князие! Воззрите милостивно на земное отечество ваше и вся нечестия и соблазны, в нем ныне сущия, оружием молитв ваших потребите, да, якоже древле, тако и ныне, и в грядущее время прославляется на Святей Руси имя Господне.

Страстотерпцы Российстии преславнии! Укрепите нас в молитвенном стоянии даже до крове за веру Православную и обычаи отечества, да ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч не возмогут нас разлучит от любве Божия, яже о Христе Иисусе.

Блаженнии, Христа ради юродивии и праведнии! Посрамите мудрость века сего, возносящуюся на Разум Божий.

Добавить комментарий